14.5 C
București
miercuri, 21 aprilie 2021 - 20:48

Transgaz convoacă AGEA pentru aprobarea înfiinţării societăţii Romanian Gas Hub Services SA

Consiliul de Administraţie al Transgaz a convocat, în şedința de joi, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (AGEA) pentru data de 16 martei 2020, de la ora 10, în „Sala Motas”, din sediul companiei, din municipiul Mediaş.  La ședință au dreptul să participe şi să voteze doar persoanele care au calitatea de acţionari, respectiv sunt înregistrate în registrul acţionarilor societăţii la sfârşitul zilei de 5 martei 2020

Ordinea de zi a ședinței AGEA este următoarea:

  1. Aprobarea înfiinţării societăţii Romanian Gas Hub Services SA şi a Actului constitutiv al noii societăţi.              
  2. Stabilirea datei de 1 aprilie 2020 ca dată de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, conform prevederilor legale în vigoare.
  3. Împuternicirea domnului LAPUȘAN Remus Gabriel, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor şi a domnului Grigore Tarsac, în calitate de Director General Adjunct al SNTGN “Transgaz’’ SA pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea şi publicarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menţionată, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor va avea loc în dată de 17 martie 2020, ora 1000în „Sala Motas”, la sediul societăţii din Municipiul Mediaş, P-ta C.I Motas, nr.1, jud. Sibiu, cu aceeaşi ordine de zi.

Proiectul de hotărâre al AGEA, este disponibil în format electronic, pe pagina de internet a societăţii la adresa (www.transgaz.ro), link-ul Relaţii Investitori/Adunarea Generală a Acţionarilor/Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, atât în limba romana, cât şi în limba engleză, începând cu data de 14 februarie 2020.

Documentele şi materialele de şedinţa sunt disponibile după cum urmează:  

–          documentele şi materialele de şedinţa referitoare la punctul 1 inclus pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor sunt disponibile în format electronic, pe pagina de internet a societăţii la adresa (www.transgaz.ro), link-ul Relaţii Investitori/Adunarea Generală a Acţionarilor/Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, atât în limba romana, cât şi în limba engleză, începând cu data de 14 februarie 2020.

Formularul de împuternicire specială şi formularul de împuternicire generală vor fi disponibile în format electronic pe pagina de internet a societăţii (www.transgaz.ro), linkul Relaţii Investitori/Adunarea Generală a Acţionarilor/Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, atât în limba romana, cât şi în limba engleză, începând cu data de 14 februarie 2020. 

Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social au dreptul:

–          de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 26 februarie 2020, ora 1500;

–          de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării, în termen de 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 26 februarie 2020, ora 1500;

–          drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise prin servicii de curierat, la fax. 0269-803.412, sau la adresa de e-mail: [email protected], în atenţia D-nei Florea Claudia Elena.

În cazul în care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor determina modificarea ordinei de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului având ordinea de zi revizuita înainte de data de referinţă stabilită pentru 5 martie 2020.

Fiecare acţionar poate adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor, la secretariatul Adunării Generale a Acţionarilor situat la sediul societăţii din Mediaş, P-ta C.I Motas, nr.1, parter, camera 4, în atenţia D-nei Florea Claudia Elena, prin servicii de curierat, la fax. 0269-803.412 sau la adresa de e-mail: [email protected]. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării şi copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi publicate pe pagina de internet a societăţii (www.transgaz.ro), link-ul Relaţii Investitori/Adunarea Generală a Acţionarilor/Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţa pus la dispoziţie începând cu data de 14 februarie 2020, pe pagina de internet a societăţii la adresa www.transgaz.ro, link-ul Relaţii Investitori/Adunarea Generală a Acţionarilor/Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, atât în limba romana, cât şi în limba engleză.

Formularele de vot prin corespondenţa trebuie completate şi semnate de către acţionari persoane fizice şi însoţite de copia actului de identitate semnat conform cu originalul de către titularul actului de identitate/completate şi semnate de reprezentantul legal al acţionarului persoană juridică, însoţite de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal. Calitatea de acţionar, precum şi, în cazul acţionarilor persoane juridice sau a entităţilor fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acţionarilor de la data de referinţă/de înregistrare, primită de la Depozitarul Central sau, după caz, pentru date diferite de data de referinţă/de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acţionar, emise de depozitarul central: extrasul de cont din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute; documente care atestă înscrierea informaţiei privind reprezentantul legal la depozitarul central.

În cazul în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către acţionarul persoană juridică până la data de referinţă, dovadă de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comerţului, în copie conforma cu originalul, sau orice alt document emis de către o autoritate competenta din statul în care acţionarul este înmatriculat legal şi care atestă calitatea de reprezentant legal, emise cu cel puţin 3 luni înainte de data publicării convocatorului.

Formularele de vot prin corespondenţă, însoţite de documentele legale, vor trebui transmise în original, prin servicii de curierat, în limba romana sau în limba engleză, la sediul societăţii situat în Mediaş, Piaţa C.I Motas nr.1, până la data de 13 martie 2020, ora 1500 la secretariatul Adunării Generale a Acţionarilor  situat  la sediul societăţii din Mediaş, P-ta C.I Motas, nr.1, parter, camera 4, în atenţia D-nei Florea Claudia Elena, sau semnate electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică, prin e-mail la adresa: [email protected], sub sancţiunea prevăzută de art. 125  alin. 3 din Legea societăţilor nr. 31/1990 republicata cu modificările şi completările ulterioare.

La adunare pot participa şi vota numai acţionarii înscrişi la data de referinţă de 5 martie 2020, personal sau prin reprezentanţi, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform dispoziţiilor legale. Calitatea de acţionar, precum şi, în cazul acţionarilor persoane juridice sau a entităţilor fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acţionarilor de la data de referinţă/de înregistrare, primită de la Depozitarul Central.

În cazul în care un acţionar este reprezentat de o instituţie de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunările generale a acţionarilor în condiţiile în care prezintă emitentului, cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în original, o declaraţie pe proprie răspundere, semnată şi, după caz, stampilata, de reprezentantul legal al instituţiei de credit, şi în care se precizează în clar, numele/prenumele acţionarului în numele căruia instituţia de credit participa şi votează în cadrul AGA, precum şi faptul că instituţia prestează servicii de custodie pentru respectivul acţionar, pe baza instrucţiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acţionar. Custodele votează în adunarea generală a acţionarilor exclusiv în conformitate şi în limita instrucţiunilor primite de la clienţii săi având calitatea de acţionari la data de referinţă de 5 martie 2020.

Împuternicirea specială în original semnată şi, după caz, stampilata, precum şi împuternicirea generală semnată, în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătură reprezentantului şi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere în original semnată şi, după caz, stampilata, dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală, din care să reiasă că împuternicirea este acordată de respectivul acţionar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului şi că împuternicirea este semnată de acţionar, inclusiv prin ataşare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul, precum şi mandatul primit prin Ordin al Secretarului General al Guvernului pentru participarea reprezentanţilor statului în Adunarea Generală a Acţionarilor, în original, pot fi depuse la SNTGN Transgaz S.A. cu cel puţin o oră înainte de adunare, în limba romana sau în limba engleză, la sediul din Mediaş, P-ta C.I Motas, nr.1, parter, camera 4, judeţul Sibiu, sau semnate electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică, prin e-mail la adresa: [email protected], sub sancţiunea prevăzută de art. 125  alin. 3 din Legea societăţilor nr.31/1990 republicata cu modificările şi completările ulterioare, sau la data şedinţei adunării generale a acţionarilor la Serviciul Secretariat C.A. şi A.G.A.

Emanuel Stan