3 C
București
duminică, 5 decembrie 2021 - 1:00
No menu items!

Modificări ale Codului Fiscal care vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2014

spot_img

Guvernul a hotărât majorarea taxelor și impozitelor cu 16%

De la 1 ianuarie vor intra în vigoare mai multe modificări ale Codului Fiscal, care vizează, printre altele, impozitul pe profit, cel pe venit, TVA la achizițiile în leasing, accizele, dar și impozitele și taxele locale. De pildă, potrivit Casei de Avocatură Coltuc, contribuabilii pot opta, din 2014, pentru un an fiscal corespunzător unui exercițiu financiar contabil diferit de anul calendaristic.

”În acest sens, sunt introduse noi reglementări privind obligațiile de declarare și plată trimestrială sau anuală a impozitului pe profit, atât pentru sistemul general, cât și în cazul sistemului de plăți anticipate”, arată reprezentanții societății de avocatură.

Astfel, următoarele venituri vor fi considerate neimpozabile la calculul impozitului pe profit, în cazul unei firme românești, dacă aceasta deține pe o perioadă neîntreruptă de cel puțin 1 an minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice la care deține participații:

(i) Venituri din dividende primite de la:

− persoană juridică română sau străină, situată într-un stat membru UE;

− persoană juridică situată într-un stat terț (care nu este membru UE), cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri („CEDI”);

(ii) Câștigurile de capital realizate din vânzarea sau cesionarea titlurilor de participare deținute la o persoană juridică română sau străină, situată într-un stat cu care România are încheiată o CEDI;

(iii) Veniturile obținute din lichidarea unei alte persoane juridice, română sau străină, situată într-un stat cu care România are încheiată o CEDI.

Condiția de deținere de minimum 10% din capitalul social, pe o perioadă neîntreruptă de cel puțin 1 an, se va aplica și în cazul scutirii impozitării la sursă a dividendelor plătite între persoane juridice române.

Cheltuielile cu sponsorizările – care nu sunt scăzute din impozitul pe profit – vor putea fi reportate în următorii 7 ani consecutivi.

Sunt introduse noi reguli privind posibilitatea și condițiile de reportare a dreptului de deducere pentru cheltuielile cu dobânzile și pierderile nete din diferențe de curs valutar, în situații precum fuziuni sau divizări, la nivelul societăților cedente și beneficiare (ex. proporțional cu activele și pasivele transferate, potrivit proiectului de fuziune sau divizare).

Sunt reglementate posibilitatea și condițiile prin care persoanele juridice din state membre UE sau din Spațiul Economic European (SEE), ce desfășoară activitate printr-un sediu permanent în România, să beneficieze de avantajul creditului fiscal extern pentru veniturile impozitate în străinătate.

Impozit pe venit

Se confirmă, în mod expres, posibilitatea deducerii din venitul brut a contribuțiilor sociale obligatorii plătite, în România sau în străinătate, în conformitate cu prevederile instrumentelor juridice internaționale la care România este parte (regulamentele europene sau convențiile și acordurile bilaterale în domeniu).

Alinierea bazei impozabile a persoanele fizice rezidente într-un stat UE  sau SEE, care obțin venituri impozabile din România, prin permiterea acelorași deduceri fiscale acordate contribuabililor români (dacă nu beneficiază deja de deduceri similare în statul de rezidență).

Dacă în cadrul unei verificări fiscale se constată nedepunerea declarației anuale de impozit pe venit, termenul scadent pentru obligațiile de plată stabilite în urma inspecției se consideră a fi termenul-limită prevăzut pentru emiterea deciziilor anuale de impunere, stabilit prin ordin al ANAF.

Se clarifică permiterea deducerii contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate din veniturile anuale, realizate din cedarea folosinței bunurilor, indiferent de metoda de declarare.

Impozit pe veniturile microîntreprinderilor

Impozitul se va aplica și firmelor care realizează venituri din management și consultanță, în proporție de maximum 20% din total venituri. Mai mult, este reglementată obligația ieșirii din acest sistem, dacă ponderea de 20% este depășită pentru aceste tipuri de venituri.

Baza impozabilă se modifică prin eliminarea și adăugarea unor noi tipuri de venituri (ex. reducerile comerciale acordate ulterior facturării etc.).

Impozit cu reținere la sursă

Condiția deținerii unei participații de minimum 10%, pentru o perioadă neîntreruptă de cel puțin 1 an, va fi aplicabilă pentru scutirea de impozitul cu reținere la sursă pe dividendele plătite de către o persoană juridică română sau de către o societate cu sediul social în România către un străin, având rezidența într-un stat membru UE.

Taxa pe Valoarea Adăugată

Leasing

Baza de impozitare nu cuprinde costul asigurării bunului care face obiectul unui contract de leasing, atunci când locatorul recuperează costul exact al asigurării de la utilizator. În acest caz, se va aplica structura de decontare plăți în numele clientului. ”Considerăm că implementarea acestei modificări, ca urmare a deciziei Curții Europene de Justiție în cazul C-224/11 BGZ Leasing sp. z.o.o., este eronată”, mai transmite Casa de Avocatură Coltuc.

Ajustarea bazei de impozitare a TVA

Baza de impozitare se ajustează în cazul contractelor desființate, fiind înlocuită noțiunea de contracte anulate. În acest mod, se extinde aria de situații în care contribuabilul are dreptul să ajusteze baza de impozitare a TVA.

Ajustarea deducerii inițiale a TVA

Este eliminată obligația de a ajusta TVA pentru bunuri furate, pierdute sau distruse, atât timp cât acestea pot fi demonstrate sau confirmate în mod corespunzător (furtul trebuie dovedit prin acte oficiale emise de organele judiciare). Pe lângă introducerea referinței către bunuri furate, sunt eliminate situațiile de calamități sau cauze de forță majoră. Această modificare are în vedere alinierea la prevederile Directivei de TVA.

De asemenea, este eliminată referința către dreptul de a nu ajusta TVA dedusă în cazul bunurilor de natura stocurilor degradate calitativ, al activelor corporale fixe casate, al perisabilităților și al pierderilor tehnologice. Rămâne de clarificat măsura în care s-a dorit includerea celor de mai sus în categoria bunurilor distruse, reglementate conform primului paragraf.

Se clarifică faptul că, în cazul bunurilor de capital folosite pentru alte scopuri decât pentru activitățile economice, nu trebuie ajustat dreptul de deducere a TVA dacă inițial acesta a fost subiectul limitării de 50%.

Scutirea pentru companiile nerezidente

Se va aplica scutirea de TVA în cazul achizițiilor intra-comunitare realizate de nerezidenți nestabiliți în România, dacă fac operațiuni care dau drept de deducere a TVA.

Scutirea de TVA pentru nave atribuite navigației în largul mării

Modificările urmăresc alinierea prevederilor legislației naționale cu legislația aplicabilă la nivelul Uniunii Europene. Astfel, în definirea situațiilor în care se aplică scutirea de TVA, noțiunea de transport internațional de persoane și bunuri a fost înlocuită cu transportul de călători sau de bunuri efectuate cu plată. De asemenea, activitățile economice sunt precizate acum în mod distinct ca activități comerciale, industriale sau de pescuit.

Rambursarea de TVA acordata persoanelor impozabile nerezidente

A fost eliminată prevederea potrivit căreia rambursarea de TVA acordată persoanelor impozabile nestabilite în România se acordă doar în situațiile în care taxa care a fost efectiv achitată furnizorului.

Obligația de înregistrare în scopuri de TVA

A fost introdusă obligația de înregistrare a contribuabililor care au sediul activității în România și care desfășoară activități de natură financiar-bancară scutite de TVA, dacă beneficiarul acestora este stabilit în afara Comunității sau dacă serviciile sunt în legătură cu bunuri care vor fi exportate.

Accize

Se introduce, în mod explicit, interdicția de a comercializa țigarete către persoane fizice la un preț mai mic decât prețul de vânzare cu amănuntul declarat și contravenția aferentă.

Se subliniază faptul că valoarea garanției constituite de antrepozitarii autorizați sau destinatarii autorizați poate fi redusă la cerere, iar în cazul antrepozitarilor autorizați nivelul garanției reduse nu poate fi mai mic decât nivelul garanției minime.

Se interzice practicarea vânzării cu prime, pentru produsele accizabile supuse regimului de marcare prin timbre sau banderole (tutun prelucrat, alcool și băuturilor alcoolice). Vânzările cu preț redus sunt permise doar în anumite condiții pentru aceste produse.

De asemenea, a fost introdusă și contravenția aferentă nerespectării celor menționate mai sus.

Se stabilește un nou mod de calcul a valorii accizelor în lei, în situația în care cursul de schimb valutar stabilit pentru un an este mai mic decât cel aferent anului precedent.

Potrivit acestei metode, cursul aplicabil pentru anul 2014 este de 4,738 lei pentru un euro, cu 4,77% mai mare decât în 2013.

Nivelul accizelor pentru următoarele produse va fi de:

− benzina cu plumb – 637,91 euro/tonă (aproximativ 16% creștere);

− benzina fără plumb – 557,91 euro/tonă (aproximativ 19% creștere);

− motorină – 473,85 euro/tonă (aproximativ 21% creștere);

− petrolul lampant (kerosen), utilizat drept combustibil pentru motor – 557,39 euro/tonă (aproximativ 18% creștere).

Impozite și taxe locale

Posibilitatea declarării valorii impozabile a clădirii pe baza raportului de evaluare emis de un evaluator autorizat este extinsă tuturor persoanelor juridice care aplică Standardele internaționale de raportare financiară și aleg ca metodă de evaluare ulterioară modelul bazat pe cost.

Impozit pe construcții – impozit nou introdus

Contribuabili

Persoanele juridice române, cu excepția instituțiilor publice, institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, asociațiilor, fundațiilor și a celorlalte persoane juridice fără scop patrimonial, potrivit legilor de organizare și funcționare.

Persoanele juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în Romania;

Persoanele juridice cu sediu social în România înființate potrivit legislației europene.

Utilizatorii în cadrul contractelor de leasing financiar și locatorii în cadrul contractului de leasing operațional.

Categorii de construcții

Construcții prevăzute în grupa 1 din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe („Catalog”), cu excepția clădirilor pentru care se datorează impozit pe clădiri.

Modalitate de calcul

Cota de impozitare este de 1,5% și se aplică asupra valorii construcțiilor mai sus menționate, existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, evidențiată contabil în soldul debitor al conturilor, din care se scade:

(i) valoarea clădirilor, inclusiv valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare etc., pentru care se datorează impozit pe clădiri;

(ii) valoarea construcțiilor și a lucrărilor de reconstruire, modernizare etc. aflate sau care urmează să fie trecute în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale;

(iii) valoarea construcțiilor din subgrupa 1.2.9. „Terase pe arabil, plantații pomicole și viticole” din Catalog.

Obligații declarative și de plată

Contribuabilii sunt obligați să calculeze și să declare impozitul pe construcții până la 25 mai, inclusiv, a anului pentru care se datorează impozitul. Plata impozitului se face în două rate egale, până la data de 25 mai și 25 septembrie, inclusiv. Prevederi specifice se aplică în cazul contribuabililor nou înființați sau care încetează să existe în cursul anului.

Modificări aduse redevențelor prevăzute în Legea minelor nr. 85/2003

Se majorează cota redevențelor cu 25% față de cotele în vigoare, excepție făcând exploatarea metalelor nobile, aici creșterea fiind de 50%.

C.C.