joi, 13 august 2020 - 11:48

Guvernul schimbă din nou Legea achizițiilor publice. Care sunt principalele modificări

Inspecție independentă pe Autostrada A3, Comarnic – Brașov. Tronsonul dintre Râșnov și Cristian este terminat în proporție de 60%. VIDEO

Tronsonul Autostrăzii A3 Comarnic-Braşov dintre Râşnov şi Cristian (6,3 kilometri de autostrada şi 3,7 kilometri de drum de legătură cu 4 benzi) a ajuns...

O nouă înfrangere în instanță pentru Raed Arafat. Comuna Seleuș iese din carantină, prin decizia judecătorilor

  Curtea de Apel Bucureşti a admis miercuri cererea autorităţilor locale din Seleuş, judeţul Arad, de anulare a ordinului şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă...

Ministrul german al Muncii și-a amânat, în ultimul moment, vizita în România, din cauza evoluției pandemiei

Vizita pe care ministrul german al Muncii şi Problemelor Sociale, Hubertus Heil, urma să o înceapă joi în România, a fost anulată de partea...

Încărcătura de nitrat de amoniu, originea deflagrației din Beirut, pierdută între nava moldovenească și comanditarul african

Există multe enigme în legătură cu explozia uriașă și mortală din urmă cu o săptămână, din capitala libaneză, însă dreptul de proprietate asupra materialului...

Firmele care se înscriu la o licitaţie publică cu acelaşi preţ “cel mai scăzut” vor putea să împartă contractul. Dacă refuză, procedura de achiziție va fi anulată

teanc_bani

Firmele care se înscriu, la o licitaţie publică, cu acelaşi preţ cel mai scăzut şi nu pot fi departajate nici după ce prezintă o nouă propunere financiară vor fi întrebate de către stat dacă acceptă să împartă contractul înainte ca procedura să fie anulată. În plus, instituţiile publice nu vor mai fi obligate să justifice de ce au ales să atribuie un contract prin licitaţie deschisă sau restrânsă. Regulile vor fi introduse de Guvern, printr-o nouă modificare a normelor privind achiziţiile publice, arată MEDIAFAX.

Autoritatea contractantă solicită ofertanţilor care, în cadrul ofertelor declarate admisibile, au ofertat cel mai scăzut preţ egal, o nouă propunere financiară, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut. Dacă în urma reofertării/reofertărilor ofertanţii nu pot fi departajaţi, autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita, în măsura în care este posibil şi mai înainte de a decide anularea procedurii de achiziţie publică, acceptul acestora cu privire la împărţirea contractului.

Guvernul României
proiect legislativ

Executivul va mai decide că o autoritate contractantă nu are obligaţia de a justifica alegerea procedurilor de licitaţie deschisă sau licitaţie restrânsă, iar în cazul atribuirii unui contract sectorial, nici a procedurii de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.

Autoritatea va elabora o singură notă justificativă, care va conţine motivările privind estimarea valorii contractului, alegerea procedurii de atribuire, a cerinţelor de calificare, a factorilor de evaluare precum şi a ponderii acestora. În cazul procedurii de cerere de oferte, motivarea alegerii procedurii va conţine doar explicaţii cu privire la rezultatul estimării valorii contractului.

Guvernul va mai decide că preţul unui contract public va putea fi ajustat, fără ca în documentaţia de atribuire să existe o clauză specială în acest sens, şi în situaţia în care sunt introduse taxe locale.

În prezent, legislaţia stabileşte că, pe parcursul îndeplinirii contractului, preţul poate fi ajustat dacă au avut loc modificări legislative, schimbări ale normelor tehnice sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului, precum şi dacă pe piaţă au apărut anumite condiţii în urma cărora s-a constatat creşterea/diminuarea indicilor de preţ pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. Pentru ajustarea preţului în acest cazuri este însă necesar ca această posibilitate de ajustare să fie precizată, prin clauze speciale, atât în documentaţia de atribuire, cât şi în contractul care urmează să fie încheiat.

Lipsa unei astfel de clauze bloca, legal, posibilitatea de ajustare a preţului unui contract de achiziţie publică. Includerea în acte a acestei clauze speciale este tratată ca o condiţie de respectare a principiului transparenţei.

Ajustarea preţului fără această clauză specială este posibilă în acest moment doar atunci când survin circumstanţe imprevizibile şi independente de voinţa părţilor, altele însă decât taxele locale sau condiţiile de pe piaţă, şi atunci când durata de aplicare a procedurii de atribuire se prelungeşte, în mod neprevăzut, peste perioada preconizată iniţial şi din motive care exclud orice culpă a ofertantului/contractantului.

Regula va fi însă modificată de Guvern, în sensul că o astfel de clauză va fi obligatorie numai pentru ajustarea preţului în situaţia în care pe piaţă au apărut anumite condiţii care au schimbat costul iniţial, iar pentru modificări legislative, precum introducerea de taxe locale, preţul va putea fi ajustat fără ca în documentaţia de atribuire să existe o clauză specială în acest sens.

O ofertă va fi considerată inacceptabilă şi dacă ofertantul refuză să prelungească perioada de valabilitate a acesteia şi a garanţiei de participare, precum şi dacă, în cazul procedurilor organizate integral prin mijloace electronice, oferta şi documentele care o însoţesc nu sunt semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

Înaintea iniţierii unei proceduri de atribuire, instituţia publică va putea organiza, cu anunţ prealabil şi în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), consultări ale pieţei în vederea pregătirii achiziţiei şi pentru a informa firmele cu privire la necesităţile pe care intenţionează să şi le acopere şi cerinţele sale referitoare la acestea. În acest sens, autoritatea contractantă va putea chema la consultări autorităţi/experţi independenţi/operatori economici, consultările urmând să se limiteze la prevederile caietului sarcini şi numai sub rezerva ca acestea să nu aibă ca efect denaturarea concurenţei şi/sau încălcarea principiilor tratamentului egal şi nediscriminării.

Atunci când mai mulţi furnizori, executanţi sau prestatori se asociază, cu scopul de a depune candidatură sau ofertă comună, aceştia îşi asumă, în mod solidar, obligaţia pentru respectiva candidatură sau ofertă, şi răspund împreună pentru orice consecinţe ale viitorului contract de achiziţie publică.

În cazul în care, în timpul unei proceduri de atribuire, are loc retragerea unui operator economic dintr-o asociere ce a depus o ofertă comună, oferta respectivă poate rămâne în competiţie numai în situaţia în care nu intervin nici un fel de modificări ale conţinutului propunerii tehnice şi a celei financiare.

Criteriile de calificare sau alte cerinţe specifice solicitate în cadrul documentaţiei de atribuire trebuie să fie îndeplinite de membrii asocierii care rămân în competiţie cu oferta respectivă, iar acestea să fie demonstrate prin documentele deja depuse şi oferta înaintată autorităţii contractante.

O altă regulă care va fi introdusă de Guvern este că, în situaţia în care obiectul contractului este unul complex, cu două sau mai multe activităţi distincte, autoritatea contractantă are dreptul să solicite demonstrarea experienţei similare pentru fiecare dintre activităţile care urmează să fie derulate, acceptând prezentarea de contracte distincte pentru fiecare activitate în parte.

Va fi păstrată regula conform căreia autoritatea contractantă nu are dreptul de a restricţiona participarea la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică prin introducerea unor cerinţe minime de calificare, care nu prezintă relevanţă în raport cu natura şi complexitatea contractului sau sunt disproporţionate în raport cu acestea, dar va modifica procedura pe baza căreia se prezumă că aceste cerinţe sunt disproporţionate.

Astfel, noua regulă va stabili că se prezumă că cerinţele minime de calificare sunt disproporţionate în raport cu natura, valoarea şi complexitatea contractului dacă se impune îndeplinirea unor condiţii, respectiv ca suma valorilor/cantităţilor de produse furnizate, servicii prestate şi lucrări executate, incluse în contractul/contractele prezentat/prezentate de către operatorul economic ca dovadă a experienţei lui similare să fie mai mare decât valoarea/cantitatea de produse/servicii/lucrări ce vor fi furnizate/presate/executate în baza contractului care urmează să fie atribuit, să se solicite demonstrarea unei experienţe similare mai mari decât ponderea activităţii respective în valoarea estimată a contractului, valoarea cifrei de afaceri globală solicitată la nivelul unui an sau valoarea cifrei de afaceri globală calculată ca medie anuală din cel mult ultimii trei ani să fie mai mare decât valoarea estimată a contractului, multiplicată cu 2, valoarea cifrei de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului, solicitată la nivelul unui an, sau valoarea cifrei de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului calculată ca medie anuală din cel mult ultimii trei ani, să fie mai mare decât valoarea estimată a contractului, precum şi să fie demonstrat nivel minim al indicatorilor financiari de “lichiditate generală” şi “solvabilitate”.

În prezent, normele stabilesc că cerinţele minime de calificare sunt disproporţionate dacă se impune ca suma valorilor/cantităţilor de produse furnizate, servicii prestate şi lucrări executate, incluse în contractul/contractele prezentat/prezentate de către operatorul economic ca dovadă a experienţei lui similare, să fie mai mare decât valoarea/cantitatea de produse/servicii/lucrări ce vor fi furnizate/presate/executate în baza contractului care urmează să fie atribuit, ca valoarea cifrei de afaceri a operatorului economic să fie mai mare decât valoarea estimată a contractului, multiplicată cu 2, să fie demonstrat unvel minim al indicatorului financiar «de “lichiditate generală” în cazul atribuirii unui contract cu durata de îndeplinire mai mică de 3 luni sau în cazul atribuirii unui contract cu executare succesivă, având o durată mai mare de 3 luni, dar pentru care plăţile aferente prestaţiilor urmează să se efectueze la intervale mai mici de 60 de zile de la data efectuării acestora, ca nivelul indicatorului financiar de “lichiditate generală” să depăşească cota de 100%, în cazul atribuirii unui alt tip de contract şi să fie demonstrat un nivel minim al indicatorului financiar de “solvabilitate” din care să rezulte că firma nu se află în faliment.

Guvernul va mai stabili că, în cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează îndeplinirea unei cerinţe de calificare legată de capacitatea tehnică şi profesională sau situaţia economică şi financiară invocând susţinerea unui terţ, aceasta va fi îndeplinită în întregime de un singur terţ susţinător.

Va fi decis în acelaşi timp că, prin clauzele contractelor de subcontractare, nu pot fi stabilite, în detrimentul subcontractanţilor, condiţii mai dezvantajoase de furnizare/prestare/execuţie decât cele prevăzute prin contractul de achiziţie publică.

Procedurile de atribuire în curs de desfăşurare şi contractele în curs de executare nu vor fi afectate de noile reguli de achiziţii publice.

R.D.

România, prima în statisticile grecilor cu turiști depistați cu COVID-19 la frontieră

Secretarul de stat pentru Protecția Civilă din Grecia, Nikos Hardalias, a prezentat într-o conferință de presă situația turiștilor infectați cu coronavirus care au fost...

Academia Română a obținut anularea retrocedării a 10.000 de hectare în zona Sarmisegetuza către familia austriacă Kendeffy

Judecătoria Haţeg a stabilit că titlurile de proprietate emise în 2006 pe numele Mariei Kendeffy şi a fiicei sale, Elisabeth Pongracz, cetăţene austrice, prin...

Cum a rămas România și fără ventilatoare, și cu banii luați. „Clauze nerealiste” sesizate de Curtea de Conturi în contract

România nu are nici la această oră ventilatoarele mecanice pentru pacienții COVID în stare gravă, pentru că firma din Coreea de Sud contractată nu...

Israelul verifică eficiența vaccinului rusesc împotriva COVID-19, înainte de negocieri pentru achiziție

Israelul va examina vaccinul dezvoltat de Rusia împotriva COVID-19 şi va începe negocieri pentru achiziţionare dacă se va dovedi un „produs serios”, a indicat...

Masca, obligatorie la școală! Părinții, responsabili pentru triajul epidemiologic

Aproximativ 20% din școli nu sunt conectate la internet, a anunțat premierul Ludovic Orban, care a precizat că obiectivul pe care Executivul și-l impune...